Privacy Statement (scroll down for Dutch version)

We are responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details

Our Data Protection Officer can be reached at info@easytoolswordaddin.com.

Personal data that we process

 • Other personal data that you actively provide, for example in correspondence and by telephone
 • First and last name (if you purchase a license)
 • E-mail address (if you purchase a license)
 • For payments we use the services of Mollie

The following personal data are processed by Mollie:

 • Your payment details (e.g. bank account number or credit card number)
 • Your IP address
 • Your internet browser and device type
 • In some cases, information about the product or service that you purchased from us

Special and/or sensitive personal data that we process

Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors who are under 16 years of age. Unless they have permission from parents or guardians. However, we cannot verify whether a visitor is over 16. We therefore recommend that parents be involved in their children’s online activities, in order to prevent the collection of data about children without parental consent. If you are convinced that we have collected personal data on a minor without such consent, please contact us at info@easytoolswordaddin.com and we will delete this information.

For what purpose and on the basis of which basis do we process personal data?

We process your personal data for the following purposes:

 • Processing your payment
 • To be able to call you or send you an e-mail if this is necessary for us to be able to provide our services
 • Offering you the possibility to create an account
 • We also process personal data if we are legally obliged to do so, such as data that we need for our tax return.

Automated decision making

We do not make any decisions based on automated processing on matters that can (significantly) affect people. These are decisions made by computer programs or systems, without a human being involved.

How long we keep personal data

We do not keep your personal data longer than strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data: during the validity of a purchased license.

Sharing of personal data with third parties

We provide only to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to meet a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use

We use technical cookies for the correct functioning of the website. We do not use social media plugins and cookies.

Reviewing, modifying or deleting data

You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your possible consent for the data processing or to object to the processing of your personal data by us and you have the right to data portability. This means that you can request us to send the personal data we have about you in a computer file to you or another organization named by you.

You can send a request for inspection, correction, deletion, data transfer of your personal data or a request to withdraw your permission or to object to the processing of your personal data to info@easytoolswordaddin.com.

To make sure that the request for inspection was made by you, we ask you to send a copy of your identity document with the request. Make in this copy your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Social Security number unreadable (black). This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks.

We would also like to inform you that you have the possibility to lodge a complaint with the national supervisory authority, the Authority for the Protection of Personal Data. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data

We take the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of misuse, please contact our customer service or via info@easytoolswordaddin.com.

Contact us

For questions regarding the purchase of a license, please contact us at info@easytoolswordaddin.com

For technical questions, please contact us at support@easytoolswordaddin.com

Nederlandse versie

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via info@easytoolswordaddin.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Voor- en achternaam (indien u een licentie afneemt)
 • E-mailadres (indien u een licentie afneemt)
 • Voor betalingen maken wij gebruik van de dienstverlening van Mollie

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt door Mollie:

 • Uw betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer)
 • Uw IP-adres
 • Uw internetbrowser en apparaat type
 • In sommige gevallen, informatie over het product of de dienst die door u werd afgenomen bij ons

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@easytoolswordaddin.com  dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: gedurende de geldigheid van een afgenomen licentie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor betalingen maken wij gebruik van de dienstverlening van Mollie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische cookies voor het correct functioneren van de website. Wij gebruiken geen social media plugins en cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@easytoolswordaddin.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) niet leesbaar (zwart). Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@easytoolswordaddin.com. 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via info@easytoolswordaddin.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam (indien u een licentie afneemt)
 • E-mailadres (indien u een licentie afneemt)
 • Bankrekeningnummer (indien u een betaling doet)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@easytoolswordaddin.com  dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: gedurende de geldigheid van een afgenomen licentie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@easytoolswordaddin.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) niet leesbaar (zwart). Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@easytoolswordaddin.com.